Ερανιστής

Κείμενα, άρθρα και ροές επιλεγμένων ειδήσεων

Σχέδιο Καλλικράτης: εμπρός για 13 μικρές αποικίες


Γράφει ο Χατζηπετρής

Αναφέρθηκα σε προηγούμενο σημείωμα σε κάποια σημεία του σχεδίου Καλλικράτης και έκλεισα με μια αναφορά στον ασφυκτικό κεντρικό έλεγχο που θα ασκείται στα περιφερειακά και δημοτικά συμβούλια από τους εκάστοτε διορισμένους πραιτοριανούς. Οι τύποι θα είναι, λέει, «υψηλών προδιαγραφών» και προσόντων. Ας δούμε πώς θα επιλέγονται, σύμφωνα πάντα με την αιτιολογική έκθεση:

«Ο Ελεγκτής Νομιμότητας:

  • Είναι ανώτατος υπάλληλος που διορίζεται με πενταετή θητεία ως προϊστάμενος της Α.Υ.Ε. Ο.Τ.Α. και λαμβάνει αποδοχές υπαλλήλου με βαθμό 1° κατηγορίας ειδικών θέσεων.
  • Η επιλογή του γίνεται από το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.). Τα μέλη του ΕΙ.Σ.Ε.Π. προέρχονται αποκλειστικά από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και το Συνήγορο του Πολίτη ύστερα από πρόταση των επικεφαλής των ανεξάρτητων αυτών αρχών, βάσει του νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που ψηφίσθηκε πρόσφατα στη Βουλή.»

Και ιδού τα καθήκοντά των ελεγκτών, οι υπογραμμίσεις είναι δικές μου:

  • Ελέγχει τη νομιμότητα των αποφάσεων εντός αποκλειστικής προθεσμίας 40 ημερών και εκδίδει υποχρεωτικά ειδική πράξη. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η απόφαση είναι παράνομη, τότε την ακυρώνει.
  • Ο Ελεγκτής Νομιμότητας μπορεί αυτεπαγγέλτως να ακυρώσει οποιαδήποτε απόφαση για λόγους νομιμότητας, μέσα σε προθεσμία δύο μηνών αφότου η απόφαση έχει δημοσιευθεί ή εκδοθεί.
  • Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλει τις αποφάσεις των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των δήμων, των περιφερειών, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αυτών και των συνδέσμων για λόγους νομιμότητας, μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής. Ο Ελεγκτής Νομιμότητας αποφαίνεται σε 2 μήνες.
  • Πηγή: Αιτιολογική έκθεση.

Όπως φαίνεται και από τα αποσπάσματα πρόκειται για υπερεξουσίες που καμία σχέση δεν έχουν με την αποκέντρωση,  τη διεύρυνση της δημοκρατίας, τη συμμετοχή των πολιτών  και άλλα νόστιμα:

Διασφαλίζεται λοιπόν ότι οι πολιτικές εφαρμόζονται στο εγγύτερο προς τον πολίτη επίπεδο διοίκησης. Τέλος, επιδιώκεται η τόνωση της συμμετοχικής δημοκρατίας και της διαφάνειας μέσω της εφαρμογής μεθόδων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Οι ρυθμίσεις που περιέχονται στο παρόν σχέδιο νόμου επεκτείνουν τη συνεργασία των αιρετών αρχών με τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών με θεσμούς όπως η επιτροπή διαβούλευσης και το συμβούλιο ένταξης μεταναστών.

Πηγή: Αιτιολογική έκθεση.

Στα όρια λοιπόν του  πολιτικού θράσους να μιλάνε για «τόνωση της δημοκρατίας» και μάλιστα της  «συμμετοχικής», τη στιγμή που είναι προφανές ότι όσο μειώνεται ο αριθμός των ανθρώπων που αποφασίζουν, όχι αυτών που προτείνουν όπως πονηρά λέει η έκθεση, τόσο λιγότερο «συμμετοχική» γίνεται η δημοκρατία. Επιπλέον, οι λιγότεροι και μεγαλύτεροι δήμοι αυξάνουν τη φυσική απόσταση μεταξύ πολιτών και εκλεγμένων αντιπροσώπων, οι αποφάσεις θα παίρνονται όλο και πιο μακριά, από ανθρώπους που αναγκαστικά, το ξαναλέμε,  είχαν την έγκριση ποικίλων μηχανισμών για να προωθηθούν και να εκλεγούν. Αν βεβαίως εννοούσαν οι συντάκτες του σχεδίου έστω και ελάχιστα από όσα λένε για ηλεκτρονική διακυβέρνηση, μπορούσαν να καθιερώσουν τοπικά η περιφερειακά δημοψηφίσματα, το ζήτημα είναι τεχνικά λυμένο. Δεν το κάνουν, και ξέρουμε γιατί.

Και η έκθεση ιδεών συνεχίζει:

Με τον τρόπο αυτό, θα αποκτήσει ουσιαστικό περιεχόμενο η πολιτική εντολή που θα λάβουν τα νέα αιρετά όργανα από το εκλογικό σώμα της περιφέρειάς τους, το οποίο σε αρκετές περιπτώσεις θα αποτελείται από μεγάλο αριθμό εκλογέων. Η ισχυρή πολιτική νομιμοποίηση μέσω της άμεσης εκλογής θα προσφέρει στους πολιτικούς ηγέτες που θα αναδειχθούν στις νέες αυτοδιοικούμενες περιφέρειες, το απαραίτητο δημοκρατικό έρεισμα, προκειμένου να διαχειριστούν σθεναρά και υπεύθυνα τις σημαντικές εξουσίες που καλούνται να αναλάβουν, έτσι ώστε να απελευθερωθούν οι αναπτυξιακές δυνάμεις της περιφέρειας, οι οποίες επί δεκαετίες καταπνίγονται από τον παραδοσιακό συγκεντρωτισμό.

Πρόκειται για άλλη μια παραβίαση της κοινής πολιτικής λογικής: η ισχυρή πολιτική νομιμοποίηση συνεπάγεται βεβαίως όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό εκλογέων, ωστόσο ούτε η μείωση του αριθμού των αιρετών αντιπροσώπων και η συνακόλουθη απομάκρυσνση τους από τον άμεσο έλεγχο των πολιτών κινούνται σαφώς προς την αντίθετη  κατεύθυνση.

Ουσιαστικά η μόνη επιπλέον «δυνατότητα» που δίνεται στους περιφερειάρχες είναι να «μοχλέυουν κεφάλαια» (σ.σ. η διατύπωση είναι της έκθεσης), να βρίσκουν δηλαδή επενδύσεις, αν το ερμηνεύουμε καλά.  Η Ευρώπη των περιφερειών, όπως ονομάστηκε, σημαίνει, στην περίπτωση μας τουλάχιστον, μερική παράκαμψη του εθνικού πολιτικού κέντρου, του μόνου που νομιμοποιείται θεσμικά να χαράσσει εθνική πολιτική σε μια σειρά τομείς. Διότι οι επενδύσεις, οι οικονομικές σχέσεις κλπ σε τέτοια κλίμακα δεν είναι απλές «ανταλλαγές προϊόντων και υπηρεσιών», αφορούν στην ουσία της εθνικής κυριαρχίας. Πλέον η «χάραξη» της νέας πολιτικής θα γίνεται από τις περιφέρειες, οι οποίες νοούνται εδώ ως «αυτόνομες»  μονάδες. Ας δούμε, πριν συνεχίσουμε, πώς διατυπώνονται στην έκθεση τα περί πολυεπίπεδης διακυβέρνησης:

Η σημερινή παγκόσμια κρίση αναδεικνύει τη σημασία της χρηστής διακυβέρνησης και την αναγκαιότητα της στενής συνεργασίας για τις 95.000 περίπου περιφερειακές και τοπικές αρχές της Ευρώπης για τη χάραξη και υλοποίηση των κοινοτικών πολιτικών, δεδομένου ότι αυτές είναι αρμόδιες για την υλοποίηση του 70% περίπου της κοινοτικής νομοθεσίας και, επομένως, διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στην υλοποίηση του ευρωπαϊκού σχεδίου για την οικονομική ανάκαμψη. Η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση ενσωματώνει τους στόχους των περιφερειακών και τοπικών αρχών στις στρατηγικές της EE. Αυτό συνεπάγεται την αμοιβαία ευθύνη των επιμέρους επιπέδων διακυβέρνησης στη διατύπωση των κοινοτικών πολιτικών και τη μέγιστη αντιπροσωπευτικότητα των ενδιαφερόμενων φορέων. Υπό αυτές τις συνθήκες, η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, προωθεί μια εδαφική προσέγγιση στις στρατηγικές ανάπτυξης και προβάλλει ως εναλλακτική θεσμική επιλογή στις εγγενείς αδυναμίες των συγκεντρωτικών και τομεακών προσεγγίσεων που επικράτησαν επί μακρόν στην αναπτυξιακή πολιτική.

Πηγή: Αιτιολογική έκθεση.

Με απλούστερα λόγια, στρώνουν το δρόμο για το ευρωπαϊκό και παγκόσμιο κεφάλαιο, ετοιμάζουν τα μεγάλα επενδυτικά σχέδια ξεπουλήματος της χώρας, ανά περιφέρεια, με όσο το δυνατόν λιγότερο πολιτικό έλεγχο. Κάτι θα τσιμπήσουν βέβαια και οι ντόπιοι με τα κανάλια, τις εφημερίδες και τις κατασκευαστικές εταιρείες, ωστόσο τα πολύ μικρά ψάρια θα κάνουν στη μπάντα, τα μεγέθη είναι τέτοια που οι μικρομεσαίοι, εκ των πραγμάτων,  θα εξοβελιστούν στον ένα ή τον άλλο βαθμό. Αυτά υπέγραψαν στο μνημόνιο, και ο Καλλικράτης είναι κομμένος και ραμμένος στα μέτρα του.

Ας κλείσω με ένα ακόμα απόσπασμα:

[σ.σ ο Καλλικράτης]… οργανώνει την άσκηση της εξουσίας με όρους διεύρυνσης της συμμετοχής του πολίτη και εμβάθυνσης της δημοκρατίας, αλλά και ανάδειξης του ρόλου της κοινωνίας των πολιτών, των κοινωνικών οργανώσεων και του εθελοντισμού.

Πηγή: Αιτιολογική έκθεση.

Να  σημειώσουμε ότι πραγματικοί συλλογικοί φορείς, λόγου χάρη συνδικαλιστικές ενώσεις, σωματεία  και συνδικάτα, απαξιώνονται πλήρως, και βεβαίως δεν έχουν λόγο σε όλα αυτά, ούτε καν συμβουλευτικό. Αντ’ αυτών καλούνται κάτι, υποτίθεται, «απολίτικα» φλώρια και κατοικίδια της εκάστοτε εξουσίας και κάτι απίθανοι μικροαστοί ευαίσθητοι ποντικοί των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, να «εμβαθύνουν» τη δημοκρατία. Όλοι αυτοί, εννοώ τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις στην πλειονότητά τους, παίρνουν λεφτά, πολλά λεφτά, από τις κυβερνήσεις και την Ε.Ε., επομένως στην ίδια π ο λ ι τ ι κ ό τ α τ η γραμμή θα βρίσκονται, ειδάλλως δεν έχει φράγκα. Τόσο απλό.

Λέω για αυτούς που αγανακτούν για τα σκοτωμένα κουτάβια στο ΙΡΑΚ, δολοφονημένα παιδιά όμως δε βάζουν στις στατιστικές τους. Θα χρειαστεί να επανέλθω.

 

 

 

 

 

 

Advertisements

2 responses to “Σχέδιο Καλλικράτης: εμπρός για 13 μικρές αποικίες

  1. Pingback: Όπως ο βαριά άρρωστος | Ερανιστής

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: